[SGL] Change to Shine

posted on 04 Sep 2011 14:34 by makyo-no-eru in Drawing
 
 
 
เธอเพียงผู้เดียว...................................
 
 
 
 
........................................จุดไฟให้ฉันเป็นประกาย
 
 
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
 
"นายคนเดียวเท่านั้นที่จุดไฟให้ฉันเป็นประกาย"

 
 

 
 
 
 
 
C H A N G E    
 
  T O
 
                S H I N E
 

Comment

Comment:

Tweet

ภาพถ่าย Pre-wedding เสมออ่ะคู่นี้

#1 By มาโช on 2011-09-05 10:28